Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Site: door Exalo Media geëxploiteerde internet site houdende een online bedrijvengids: bedrijvengids.frl en bedrijvengids.amsterdam. Hierna genoemd als Bedrijvengids of Exalo Media

b. Abonnee: De partij die een abonnementsovereenkomst afsluit voor een vermelding op Bedrijvengids

c. 1 Jaar vermelding: de duur van de overeenkomst na het afsluiten of kopen van een advertentiepakket.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op alle door Bedrijvengids gesloten overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de Site. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Alleen de algemene voorwaarden van Bedrijvengids zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Bedrijvengids en haar abonnees.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door abonnee, bij het aanmaken van een account of een advertentie.

Artikel 4 – Rechten en plichten abonnee

4.1 Abonnee krijgt bij registratie een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens is abonnee gerechtigd in de database bij Bedrijvengids om zijn gegevens dan wel haar aanvullende gegevens te wijzigen en toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

4.2 Het is abonnee niet toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen.

4.3 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden door Bedrijvengids.

4.4 Abonnee staat er voor in dat de door hem aan de databank van Bedrijvengids toegevoegde informatie / gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart Bedrijvengids voor alle schade voortvloeiende uit door abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.

Artikel 5 – Duur

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de overeenkomst

anders is bepaald.

5.2 De overeenkomst zal telkens automatisch worden beëindigd, tenzij een de abonnee er zelf voor kiest de vermelding op de Site te verlengen. Abonnee bepaalt dit zelf.

Artikel 6 – Tarieven en betaling

6.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Bedrijvengids op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. Bedrijvengids behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. Bedrijvengids zal de abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen.

Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.

6.2 Bedrijvengids behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.

6.3 Alle tarieven van Bedrijvengids zijn uitgedrukt in Euro. Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Bedrijvengids is vereist.

6.4 In geval van verzuim is Bedrijvengids gerechtigd de dienstverlening op te schorten en de advertentie te annuleren.

6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,–.

6.6 Het abonnementsgeld dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de per e-mail verzonden factuur wanneer er gekozen is voor een ‘Bankoverschrijving’.

6.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Bedrijvengids nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en zolang abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Bedrijvengids volledig heeft voldaan. (Bovenstaande kan bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de gebruikersnaam en wachtwoord).

Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site

7.1 Bedrijvengids staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de Site van tenminste 95%, waarbij non beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Bedrijvengids liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Bedrijvengids is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.2 Bedrijvengids is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten

8.1 Abonnee is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie.

8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of net enquette.

De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk seksgerelateerde ondernemingen (alleen in overleg), discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming,

8.3 Indien Bedrijvengids van oordeel is dat abonnee in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is Bedrijvengids gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte gegevens door Bedrijvengids zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een online bedrijvengids.

9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 Bedrijvengids is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woord met betrekking tot de Site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de abonnee in.

10.2 In het geval Bedrijvengids in opdracht van abonnee  werkzaamheden voor abonnee verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee Bedrijvengids ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Bedrijvengids gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.

10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Bedrijvengids.frl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere abonnees en vrijwaart Bedrijvengids voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Bedrijvengids

11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse abonnees. Bedrijvengids is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.

11.2 Abonnee vrijwaart Bedrijvengids voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse verband houdende met de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.

11.3 De enige aansprakelijkheid die Bedrijvengids kan aanvaarden en aanvaardt betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van de Site. Ingeval de gegarandeerde beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt behaald zal Bedrijvengids over de daarop volgende periode van één jaar een korting op het abonnementsgeld verlenen van 15%.

11.4 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 12 – (Tussentijdse) beëindiging

1. Deze overeenkomst kan onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds, middels een aangetekend schrijven aan abonnee met onmiddellijke ingang worden beëindigd door Bedrijvengids in elk van de navolgende gevallen:

a. Wanneer de abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.

b. Ingeval (voorlopige) surséance van betaling en/of faillissement van de abonnee is aangevraagd.

c. Indien de abonnee niet langer actief is als bedrijf.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de

daartoe bevoegde rechter.

Scroll to top